FAQs Complain Problems

दर्ता तथा चलानी

        दर्ता तथा चलानीको लागि चाहिने कागजात तथा प्रक्रिया

  • कार्यालय प्रमुखको तोकादेश
  • पठाउने व्यक्तिको वा कार्यालयको नाम
  • के कस्तो बिषय खुल्ने गरि दर्ता तथा चलानी हुने